Gamma-Ray Irradiation Effect on Ferroelectric Devices with Hafnium Aluminum Oxides

Chien Liu, Yi Chun Tung, Tian Li Wu, Chun Hu Cheng, Chih Yang Tseng, Hsuan Han Chen, Hsi Han Chen, Jun Ma, Chien Liang Lin, Zhi Wei Zheng, Wu Ching Chou, Hsiao Hsuan Hsu*

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

指紋

深入研究「Gamma-Ray Irradiation Effect on Ferroelectric Devices with Hafnium Aluminum Oxides」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy

Chemical Compounds