Forest gaps mediate the structure and function of the soil microbial community in a Castanopsis kawakamii forest

Xuelin Wang, Jinfu Liu*, Zhongsheng He, Cong Xing, Jing Zhu, Xinguang Gu, Yiqi Lan, Zeyan Wu, Peichun Liao, Dehuang Zhu

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

13 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Forest gaps mediate the structure and function of the soil microbial community in a Castanopsis kawakamii forest」主題。共同形成了獨特的指紋。

INIS

Earth and Planetary Sciences

Agricultural and Biological Sciences