Folding of the protein domain hbSBD

Maksim Kouza, Chi Fon Chang, Shura Hayryan, Tsan Hung Yu, Mai Suan Li, Tai Huang Huang*, Chin Kun Hu

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

30 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Folding of the protein domain hbSBD」主題。共同形成了獨特的指紋。

INIS

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology