Flexo-phototronic effect in centro-symmetric BiVO4 epitaxial films

Pao Wen Shao, Meng Chin Lin, Qian Zhuang, Jiawei Huang, Shi Liu, Hsiao Wen Chen, Hsiang Lin Liu, Yu Jung Lu, Yung Jung Hsu, Jyh Ming Wu, Yi Chun Chen, Ying Hao Chu*

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Flexo-phototronic effect in centro-symmetric BiVO4 epitaxial films」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds

Earth & Environmental Sciences