Flexible random lasers with tunable lasing emissions

Ya Ju Lee*, Chun Yang Chou, Zu Po Yang, Thi Bich Hanh Nguyen, Yung Chi Yao, Ting Wei Yeh, Meng Tsan Tsai, Hao Chun Kuo

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

52 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Flexible random lasers with tunable lasing emissions」主題。共同形成了獨特的指紋。

INIS

Physics