Fine-grained time synchronization for mission-critical DTSNs

Seng Yong Lau*, Ling Jyh Chen, Yu Te Huang, Po Yen Lin, Yi Hsuan Chiang, Jyh How Huang, Kun Chan Lan, Hao Hua Chu, Polly Huang

*此作品的通信作者

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章

指紋

深入研究「Fine-grained time synchronization for mission-critical DTSNs」主題。共同形成了獨特的指紋。

INIS

Computer Science