Ferromagnetic resonance properties of Fe81-xNi xGa19/Si(1 0 0) and Fe81-yNi yGa19/glass films

Chi Ching Liu*, Shien Uang Jen, Jenh Yih Juang, Chi Kuen Lo

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Ferromagnetic resonance properties of Fe81-xNi xGa19/Si(1 0 0) and Fe81-yNi yGa19/glass films」主題。共同形成了獨特的指紋。

Material Science

Chemistry

INIS

Physics