Fast Energy Storage in Two-Dimensional MoO2 Enabled by Uniform Oriented Tunnels

Yuanyuan Zhu, Xu Ji, Shuang Cheng*, Zhao Ying Chern, Jin Jia, Lufeng Yang, Haowei Luo, Jiayuan Yu, Xinwen Peng, Jenghan Wang, Weijia Zhou, Meilin Liu

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

59 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Fast Energy Storage in Two-Dimensional MoO2 Enabled by Uniform Oriented Tunnels」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemistry

INIS

Material Science