Extreme cooling of 12.5 °C triggered by Typhoon Fungwong (2008)

Zhe Wen Zheng*, Jia Yi Lin, Ganesh Gopalakrishnan, Yi Rui Chen, Doon Jing Doong, Chung Ru Ho, Quanan Zheng, Chau Ron Wu, Chen Fen Huang

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

指紋

深入研究「Extreme cooling of 12.5 °C triggered by Typhoon Fungwong (2008)」主題。共同形成了獨特的指紋。

Earth & Environmental Sciences

Engineering & Materials Science