Expert-novice differences in SMR activity during dart throwing

Ming Yang Cheng, Chiao Ling Hung, Chung Ju Huang, Yu Kai Chang, Li Chuan Lo, Cheng Shen, Tsung Min Hung*

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

33 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Expert-novice differences in SMR activity during dart throwing」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences