Expanded trinucleotide repeats in the TBP/SCA17 gene mapped to chromosome 6q27 are associated with schizophrenia

Chiung Mei Chen, Hsien Yuan Lane*, Yih Ru Wu, Long Sun Ro, Fen Lin Chen, Wei Ling Hung, Yi Ting Hou, Cheng Yueh Lin, Shu Yi Huang, I. Cheng Chen, Bing Wen Soong, Ming Liang Li, Hsiu Mei Hsieh-Li, Ming Tsan Su, Guey Jen Lee-Chen

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

10 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Expanded trinucleotide repeats in the TBP/SCA17 gene mapped to chromosome 6q27 are associated with schizophrenia」主題。共同形成了獨特的指紋。

INIS

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology