EPR of [N(CH3)3]+ and [SnX6]su3- (X = Cl,Br) in irradiated [NH(CH3)3]2SnX6 crystals

Yu Jiang-Tsu*, Lou Ssu-Hao, Jeng Yng-Huey, Wu Ching-Jiun

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「EPR of [N(CH3)3]+ and [SnX6]su3- (X = Cl,Br) in irradiated [NH(CH3)3]2SnX6 crystals」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy

Chemical Compounds