Enhancing Sodium Ion Battery Performance by Strongly Binding Nanostructured Sb2S3 on Sulfur-Doped Graphene Sheets

Xunhui Xiong, Guanhua Wang, Yuwei Lin, Ying Wang, Xing Ou, Fenghua Zheng, Chenghao Yang*, Jeng Han Wang, Meilin Liu

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

335 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Enhancing Sodium Ion Battery Performance by Strongly Binding Nanostructured Sb2S3 on Sulfur-Doped Graphene Sheets」主題。共同形成了獨特的指紋。

INIS

Material Science