Enhanced Conversion Efficiency of III–V Triple-junction Solar Cells with Graphene Quantum Dots

Tzu Neng Lin, Svette Reina Merden S. Santiago, Jie An Zheng, Yu Chiang Chao, Chi Tsu Yuan, Ji Lin Shen, Chih Hung Wu, Cheng An J. Lin, Wei Ren Liu, Ming Chiang Cheng, Wu Ching Chou

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

12 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Enhanced Conversion Efficiency of III–V Triple-junction Solar Cells with Graphene Quantum Dots」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy