Efficient K-means VLSI architecture for vector quantization

Hui Ya Li*, Wen Jyi Hwang, Chih Chieh Hsu, Chia Lung Hung

*此作品的通信作者

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Efficient K-means VLSI architecture for vector quantization」主題。共同形成了獨特的指紋。

Computer Science

INIS