Effects of nitrogen addition on DOM-induced soil priming effects in a subtropical plantation forest and a natural forest

Yuexin Fan, Xiaojian Zhong, Teng Chiu Lin, Maokui Lyu, Minhuang Wang, Weifang Hu, Zhijie Yang, Guangshui Chen, Jianfen Guo, Yusheng Yang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Effects of nitrogen addition on DOM-induced soil priming effects in a subtropical plantation forest and a natural forest」主題。共同形成了獨特的指紋。

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences

Medicine & Life Sciences