Effective Ru/CNT Cathode for Rechargeable Solid-State Li-CO2Batteries

Kirankumar Venkatesan Savunthari, Chien Hung Chen, You Ruei Chen, Zizheng Tong, Kevin Iputera, Fu Ming Wang, Chun Chuan Hsu, Da Hua Wei*, Shu Fen Hu*, Ru Shi Liu*

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

23 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Effective Ru/CNT Cathode for Rechargeable Solid-State Li-CO2Batteries」主題。共同形成了獨特的指紋。

INIS

Material Science