Effect of Pr-O hybridization on the anomalous magnetic properties of Pr 1+xBa 2-xCu 3O 7-y system

H. C. Ku*, B. N. Lin, Y. X. Lin, Yung-Yuan Hsu

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Effect of Pr-O hybridization on the anomalous magnetic properties of Pr <sub>1+x</sub>Ba <sub>2-x</sub>Cu <sub>3</sub>O <sub>7-y</sub> system」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy