Editorial: AMS C14 applications II

Hong Chun Li*, Teh Lung Ku, Horng Sheng Mii, Zhao Jun Bu, Liang Qi Wang

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻編者言同行評審

原文英語
頁(從 - 到)1-3
頁數3
期刊Quaternary International
528
DOIs
出版狀態已發佈 - 2019 9月 10

ASJC Scopus subject areas

  • 地表過程

引用此