Dry climate near the Western Pacific Warm Pool: Pleistocene caliches of the Nansha Islands, South China Sea

Shou Yeh Gong*, Horng Sheng Mii, Kuo Yen Wei, Chorng Sherng Horng, Chen Feng You, Fu Wen Huang, Wen Rong Chi, Tzen Fu Yui, Pei Keng Torng, Shieu Tsann Huang, Shih Wei Wang, Jong Chang Wu, Kenn Ming Yang

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

18 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Dry climate near the Western Pacific Warm Pool: Pleistocene caliches of the Nansha Islands, South China Sea」主題。共同形成了獨特的指紋。

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology