Distribution-based Particle Data Reduction for In-situ Analysis and Visualization of Large-scale N-body Cosmological Simulations

Guan Li, Jiayi Xu, Tianchi Zhang, Guihua Shan*, Han Wei Shen, Ko Chih Wang, Shihong Liao, Zhonghua Lu

*此作品的通信作者

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Distribution-based Particle Data Reduction for In-situ Analysis and Visualization of Large-scale N-body Cosmological Simulations」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science