Discriminative autoencoders for acoustic modeling

Ming Han Yang, Hung Shin Lee, Yu Ding Lu, Kuan Yu Chen, Yu Tsao, Berlin Chen, Hsin Min Wang

研究成果: 雜誌貢獻會議論文同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Discriminative autoencoders for acoustic modeling」主題。共同形成了獨特的指紋。

INIS

Computer Science