Directional photoluminescence enhancement of organic emitters via surface plasmon coupling

Shou Yu Nien, Nan Fu Chiu, Yu Hsuan Ho, Jiun Haw Lee, Chii Wann Lin, Kuang Chong Wu, Chih Kung Lee, Jia Rong Lin, Mao Kuo Wei, Tien Lung Chiu

    研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

    27 引文 斯高帕斯(Scopus)

    指紋 深入研究「Directional photoluminescence enhancement of organic emitters via surface plasmon coupling」主題。共同形成了獨特的指紋。

    Physics & Astronomy