Design of ESD protection cell for dual-band RF applications in a 65-nm CMOS process

Li Wei Chu*, Chun Yu Lin, Shiang Yu Tsai, Ming Dou Ker, Ming Hsiang Song, Chewn Pu Jou, Tse Hua Lu, Jen Chou Tseng, Ming Hsien Tsai, Tsun Lai Hsu, Ping Fang Hung, Tzu Heng Chang, Yu Lin Wei

*此作品的通信作者

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章

指紋

深入研究「Design of ESD protection cell for dual-band RF applications in a 65-nm CMOS process」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science