Design of a DVB-T/H compliant baseband receiver

Tsung Han Yu*, I. Wei Lai, Tzi Dar Chiueh

*此作品的通信作者

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Design of a DVB-T/H compliant baseband receiver」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science