Corrigendum to "Optical characterization of CdSe nanocrystals" [J. Phys. Chem. Solids 69(2-3) (2008) 629-632] (DOI:10.1016/j.jpcs.2007.07.051)

Cheng yuan Chen, Jia Ren Lee, Chi Ta Chia, Chien Rong Lu*, I. Shuo Liu, Wei Fang Su

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻評論/辯論同行評審

原文英語
頁(從 - 到)788
頁數1
期刊Journal of Physics and Chemistry of Solids
70
發行號3-4
DOIs
出版狀態已發佈 - 2009 3月

ASJC Scopus subject areas

  • 一般化學
  • 一般材料科學
  • 凝聚態物理學

引用此