Controlling the activator site to tune europium valence in oxyfluoride phosphors

Kuan Wei Huang, Wei Ting Chen, Cheng I. Chu, Shu Fen Hu, Hwo Shuenn Sheu, Bing Ming Cheng, Jin Ming Chen, Ru Shi Liu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

136 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Controlling the activator site to tune europium valence in oxyfluoride phosphors」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science