Control and monitoring software for the Greenland Telescope

Chih Wei Locutus Huang*, Satoki Matsushita, Nimesh A. Patel, Ranjani Srinivasan, Keiichi Asada, Geoffrey Bower, Shu Hao Chang, Chung Cheng Chen, Ming Tang Chen, Ryan Chilson, Chih Chiang Han, Paul T.P. Ho, Yau De Huang, Makoto Inoue, Homin Jiang, Jun Yi Koay, Patrick M. Koch, Shoko Koyama, Derek Y. Kubo, Cheng Yu KuoChao Te Li, Ching Tang Liu, Kuan Yu Liu, Wen Ping Lo, Pierre Martin-Cocher, Masanori Nakamura, Timothy J. Norton, George Nystrom, Peter Oshiro, Jongho Park, Hung Yi Pu, Philippe Raffin, Ramprasad Rao, Cristina Romero-Cañizales, Paul Shaw, T. K. Sridharan, Ta Shun Wei, Chen Yu Yu

*此作品的通信作者

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Control and monitoring software for the Greenland Telescope」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics

Earth and Planetary Sciences

INIS