Continuous blade coating for multi-layer large-area organic light-emitting diode and solar cell

Chun Yu Chen, Hao Wen Chang, Yu Fan Chang, Bo Jie Chang, Yuan Sheng Lin, Pei Siou Jian, Han Cheng Yeh, Hung Ta Chien, En Chen Chen, Yu Chiang Chao, Hsin Fei Meng*, Hsiao Wen Zan, Hao Wu Lin, Sheng Fu Horng, Yen Ju Cheng, Feng Wen Yen, I. Feng Lin, Hsiu Yuan Yang, Kuo Jui Huang, Mei Rurng Tseng

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

66 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Continuous blade coating for multi-layer large-area organic light-emitting diode and solar cell」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy