Constructing a SCORM-compliant intelligent strategy repository

Yi Chun Chang, Ching Pao Chang, Chiung Hui Chiu, Yi Chi Chen, Chih Ping Chu

研究成果: 雜誌貢獻會議論文同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Constructing a SCORM-compliant intelligent strategy repository」主題。共同形成了獨特的指紋。

Mathematics