Compton Profiles of Silver with 662 keV γ-Rays

Chu Nan Chang, Syh Bin Lee, Chuhn Chih Chen

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Compton Profiles of Silver with 662 keV γ-Rays」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics

INIS