Comparative transcriptome analysis of the invasive weed Mikania micrantha with its native congeners provides insights into genetic basis underlying successful invasion

Wuxia Guo, Ying Liu, Wei Lun Ng, Pei Chun Liao, Bing Hong Huang, Weixi Li, Chunmei Li, Xianggang Shi, Yelin Huang*

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

19 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果