Commissioning status of the Greenland Telescope (GLT)

Satoki Matsushita, Keiichi Asada, Makoto Inoue, Hiroaki Nishioka, Chih Wei L. Huang, Nimesh A. Patel, Jun Yi Koay, Shoko Koyama, Patrick Koch, Zheng Meyer-Zhao, Lupin C.C. Lin, Paul T.P. Ho, Ming Tang Chen, Timothy J. Norton, Kuan Yu Liu, Chen Yu Yu, Do Young Byun, Juan Carlos Algaba Marcos, Alex Allardi, Geoffrey C. BowerShu Hao Chang, Chung Chen Chen, Ryan Chilson, Aaron Faber, Chih Chiang Han, Yau De Huang, Homin Jiang, Derek Kubo, Ching Tang Liu, Wen Ping Lo, Pierre Martin-Cocher, Masanori Nakamura, George Nystrom, Peter Oshiro, Hung Yi Pu, Philippe Raffin, Paul Shaw, Williams Snow, Ranjani Srinivasan, Ta Shun Wei, Ryan Berthold, Daniel Bintley, Jessica Dempsey, Per Friberg, Craig Walther, Jonathan Weintroub, André Young, Ken Young, T. K. Sridharan, Sheperd S. Doeleman, Roger Brissenden, Hideo Ogawa, Kimihiro Kimura, Yutaka Hasegawa, Jinchi Hao, Kou Chang Han, Song Chu Chang, Li Ming Lu

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Commissioning status of the Greenland Telescope (GLT)」主題。共同形成了獨特的指紋。

INIS

Physics