Circulation and oxygenation of the glacial South China Sea

Dawei Li, Tzu Ling Chiang, Shuh Ji Kao*, Yi Chia Hsin, Li Wei Zheng, Jin Yu Terence Yang, Shih Chieh Hsu, Chau Ron Wu, Minhan Dai

*此作品的通信作者

    研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

    6 引文 斯高帕斯(Scopus)

    指紋

    深入研究「Circulation and oxygenation of the glacial South China Sea」主題。共同形成了獨特的指紋。

    Earth & Environmental Sciences