Chiral anomaly and Weyl orbit in three-dimensional Dirac semimetal Cd3As2 grown on Si

Wei Chen Lin, Peng Ying Tsai, Jia Zhu Zou, Jie Ying Lee, Chun Wei Kuo, Hsin Hsuan Lee, Ching Yang Pan, Cheng Hsueh Yang, Sheng Zong Chen, Jyh Shyang Wang, Pei Hsun Jiang, Chi Te Liang*, Chiashain Chuang

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

指紋

深入研究「Chiral anomaly and Weyl orbit in three-dimensional Dirac semimetal Cd3As2 grown on Si」主題。共同形成了獨特的指紋。

INIS

Material Science