Chemical interference with DSIF complex formation lowers synthesis of mutant huntingtin gene products and curtails mutant phenotypes

Ning Deng, Yun Yun Wu, Yanan Feng, Wen Chieh Hsieh, Jen Shin Song, Yu Shiuan Lin, Ya Hsien Tseng, Wan Jhu Liao, Yi Fan Chu, Yu Cheng Liu, En Cheng Chang, Chia Rung Liu, Sheh Yi Sheu, Ming Tsan Su, Hung Chih Kuo, Stanley N. Cohen*, Tzu Hao Cheng

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

指紋

深入研究「Chemical interference with DSIF complex formation lowers synthesis of mutant huntingtin gene products and curtails mutant phenotypes」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences