Characteristics and impact of environmental shaking in the Taipei metropolitan area

Kate Huihsuan Chen*, Ting Chen Yeh, Yaochieh Chen, Christopher W. Johnson, Cheng Horng Lin, Ya Chuan Lai, Min Hung Shih, Philippe Guéguen, Win Gee Huang, Bor Shouh Huang, Kou Cheng Chen, Chin Jen Lin, Chin Shang Ku

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

指紋

深入研究「Characteristics and impact of environmental shaking in the Taipei metropolitan area」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences