Characteristics and hot-carrier effects of strained pMOSFETs with SiGe channel and embedded SiGe source/drain stressors

Mu Chun Wang, Shea Jue Wang*, Heng Sheng Huang, Shuang Yuan Chen, Min Ru Peng, Liang Ru Ji, Ming Feng Lu, Wen Shiang Liao, Chuan Hsi Liu

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

指紋

深入研究「Characteristics and hot-carrier effects of strained pMOSFETs with SiGe channel and embedded SiGe source/drain stressors」主題。共同形成了獨特的指紋。

INIS

Engineering