Carbonylchromium Monotelluride Complexes [Et4N] 2[Te{Cr(CO)5}n (n = 2, 3): Two Important Intermediates

Minghuey Shieh*, Li Fang Ho, Yu Wen Guo, Shu Fen Lin, Yi Chun Lin, Shie Ming Peng, Yi Hung Liu

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

15 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果