Brain Functional Specialization Is Enhanced Among Tai Chi Chuan Practitioners

Li Zhen Chen, Xinru Yuan, Yuanchao Zhang, Shu Zhang, Liye Zou, Lin Yang, Yu Kai Chang, Qixin Xia, Yiqun Wang, Gao Xia Wei*

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

9 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Brain Functional Specialization Is Enhanced Among Tai Chi Chuan Practitioners」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences