(Benzonitrile-kN)chlorido[hydrido-tris(pyrazol-1-yl-kN2)borato] (triphenyl-phosphine-kP)ruthenium(II) ethanol solvate

Hung Chun Tong, Yu Chen Hung, Po Yo Wang, Chia Her Lin, Yih Hsing Lo*

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「(Benzonitrile-kN)chlorido[hydrido-tris(pyrazol-1-yl-kN2)borato] (triphenyl-phosphine-kP)ruthenium(II) ethanol solvate」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemistry

INIS