Benefits of defining geological sensitive zones in the mitigation of disasters along earthquake fault zones in taiwan – the case of milun fault

Tyan Ming Chu, Wen Jeng Huang, Tsung Yi Lin, Shih Ting Lu, Yen Chiu Liu, Cheng Shing Chiang*, Yi Huei Chang

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Benefits of defining geological sensitive zones in the mitigation of disasters along earthquake fault zones in taiwan – the case of milun fault」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science