ATP13A2 variability in Taiwanese Parkinson's disease

Chiung Mei Chen, Chih Hsin Lin, Hsueh Fen Juan, Fen Ju Hu, Ya Chin Hsiao, Hsin Yi Chang, Chih Ying Chao, I. Cheng Chen, Li Ching Lee, Tsu Wei Wang, Ya Tang Chen, Yi Tsun Chen, Guey Jen Lee-Chen*, Yih Ru Wu

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

18 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「ATP13A2 variability in Taiwanese Parkinson's disease」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences