Atomic-Monolayer MoS2Band-to-Band Tunneling Field-Effect Transistor

Yann Wen Lan*, Carlos M. Torres, Shin Hung Tsai, Xiaodan Zhu, Yumeng Shi, Ming Yang Li, Lain Jong Li, Wen Kuan Yeh, Kang L. Wang

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

39 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文英語
頁(從 - 到)5676-5683
頁數8
期刊Small
12
發行號41
DOIs
出版狀態已發佈 - 2016 11月
對外發佈

ASJC Scopus subject areas

  • 生物技術
  • 生物材料
  • 化學 (全部)
  • 材料科學(全部)

引用此