Association of SOD2 p.V16A polymorphism with Parkinson's disease: A meta-analysis in Han Chinese

Yih Ru Wu, Kuo Hsuan Chang, Chih Ying Chao, Chih Hsin Lin, Yi Chun Chen, Tsai Wei Liu, Guey Jen Lee-Chen, Chiung Mei Chen

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

指紋 深入研究「Association of SOD2 p.V16A polymorphism with Parkinson's disease: A meta-analysis in Han Chinese」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences