Assembler for de novo assembly of large genomes

Te Chin Chu, Chen Hua Lu, Tsunglin Liu, Greg C. Lee, Wen Hsiung Li*, Arthur Chun Chieh Shih

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

24 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Assembler for de novo assembly of large genomes」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences