Anti-proliferative effectiveness of lercanidipine and its mechanism of action (Experimental study)

Jiunn Ren Wu, Shu Fen Liou, Shin Wha Lin, Chee Yin Chai, Zen Kong Dai, Jyh Chong Liang, Ing Jun Chen, Jwu Lai Yeh

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

指紋

深入研究「Anti-proliferative effectiveness of lercanidipine and its mechanism of action (Experimental study)」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences