Analysis of heat-shock protein 70 gene polymorphisms and the risk of Parkinson's disease

Yih Ru Wu, Cheng Kuang Wang, Chiung Mei Chen, Yuying Hsu, Sih Jing Lin, Yi Ying Lin, Hon Chung Fung, Kuo Hsuan Chang, Guey Jen Lee-Chen*

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

119 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Analysis of heat-shock protein 70 gene polymorphisms and the risk of Parkinson's disease」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences