An optical smartphone-based inspection platform for identification of diseased orchids

Kuan Chieh Lee, Yen Hsiang Wang, Wen Chun Wei, Ming Hsien Chiang, Ting En Dai, Chung Cheng Pan, Ting Yuan Chen, Shi Kai Luo, Po Kuan Li, Ju Kai Chen, Shien Kuei Liaw, Choa Feng Lin, Chin Cheng Wu, Jen Jie Chieh*

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「An optical smartphone-based inspection platform for identification of diseased orchids」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds