An implantable multifunctional needle type biosensor with integrated RF capability

Nan Fu Chiu*, Jmin Min Wang, Cheng Wei Liao, Chun Hao Chen, Hsiao Chin Chen, Lung Jieh Yang, Shey Shi Lu, Chii Wann Lin

*此作品的通信作者

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章

8 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「An implantable multifunctional needle type biosensor with integrated RF capability」主題。共同形成了獨特的指紋。

INIS

Material Science

Engineering